El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
11
NOVEMBRE
2020
Finances

EL COMÚ TANCA EL PRIMER SEMESTRE AMB 2,5 MILIONS D'EUROS DE SUPERÀVIT

Canillo, 13 de setembre del 2020.- El Comú de Canillo ha celebrat avui el tradicional Consell Sabut 'per arrendar els hostals'. L'administració comunal, entre d'altres temes, ha informat sobre la liquidació del pressupost del primer semestre d'aquest any amb xifres positives, en concret, 2,5 milions d'euros de superàvit.

Cal tenir present que del 13 de març al 2 de juny, l'activitat del Comú de Canillo va ser aturada a causa de la situació d'emergència sanitària, i en conseqüència, tant el ritme de liquidació dels ingressos com de les despeses a meitat de l'any va ser inferior al que hagués estat en un any normal. No obstant això, malgrat aquest interval, la corporació que encapçala el cònsol major, Francesc Camp, va ingressar prop de 6 milions d'euros, un 39% del previst en el pressupost i va realitzar una despesa de 3,4 milions d'euros, un 22% del fixat en el pressupost.

Quant el detall de les partides pressupostàries, cal destacar que l'aturada de l'activitat va afectar principalment a les despeses d'inversió. A data 30 de juny només s'havia liquidat un 3% del pressupost anual d?inversió tot i que ja s'havien autoritzat un 36% d'aquestes despeses (1,9 milions d'?) que s?estan liquidant des de l'estiu.

La liquidació de les despeses de funcionament va ser més alta que la d'inversió. Així, un 37% de les despeses de funcionament pressupostades pel 2020 es van liquidar en el primer semestre per valor de 2.870.709?. La majoria de les comissions han liquidat despeses de funcionament per valors superiors al 30% del seu pressupost anual.

Pel que fa a la liquidació de les partides d'ingressos, un 58% provenen de les transferències de Govern (3,5 milions d'?) i un 42% corresponen a ingressos propis (2,5 milions d'?).

 

Implementar els projectes del programa electoral

De cara els darrers quatre mesos de l'any, el Comú preveu adjudicar una gran part del seu pressupost d'inversió amb l'objectiu d'iniciar o implementar els projectes previstos en el programa electoral. A més, en el context i conjuntura actual, la voluntat de la corporació canillenca es oferir feina a les empreses del país.

Dels 4,5 milions d'euros de pressupost en Obres i Serveis, el propòsit del Comú és adjudicar-ne 4, gairebé el 90% de l'import previst. Al seu torn, el Comú destaca que caldrà estar atents a l'evolució dels ingresos del tercer trimestre per tal de valorar definitivament si s'escau dur a terme una part de les inversions mencionades.

La gestió responsable del Comú fa que, malgrat la pandèmia, el deute de l'administració local continui a zero.

 

ADQUISICIÓ D'UN TERRENY DE PROP DE 5 MIL METRES QUADRATS PEL PROJECTE DELS PONTS TIBETANS

El Comú de Canillo ha tancat aquesta setmana l'acord per l'adquisició d?un terreny de 4.956 metres conegut com a 'Prat del Grau'. El preu establert de la compravenda d'aquest espai és de 110.000 euros

La voluntat i oportunitat d'aquesta transacció per part del Comú rau en la necessitat de disposar del terreny que sobrevola la futura passarel·la tibetana que l'administració local projecta construir a l'inici de la Vall del Riu. Tanmateix, el terreny llinda en gran part amb el camí comunal que es una de les vies de retorn de dita infraestructura, fet que permetrà incorporar els serveis públics i turístics complementaris a l'activitat que es produirà a la passarel·la.

 

SUSPÈS TEMPORALMENT L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES DE CONSTRUCCIONS PROVISIONALS A LA PARRÒQUIA

Un altre dels punts que s'ha tractat durant la sessió d'avui ha estat el decret pel qual el Comú de Canillo suspèn temporalment l'atorgament de llicències de construccions provisionals a la parròquia. El decret preveu aquesta consideració en tres sectors. En primer lloc, el que fa referència a qualsevol actuació en règim d'obres i actuacions provisionals, afectant sectorialment a totes les unitats d'actuació de sòl urbanitzable del vigent Pla d'Ordenació i Urbanisme (POUPC). A més, també en decreta la suspensió de les actuacions excepcionals en sòl no urbanitzable, excepte les consistents en l'obertura de pistes d'esquí amb les infraestructures i els equipaments necessaris. Per últim, també atura les relatives a la parcel·lació de terrenys i noves urbanitzacions, afectant sectorialment a les dues unitats d'actuació de la Vall d'Incles.

A tall d'exemple, i en l'exercici de la revisió del pla d'urbanisme de la parròquia iniciat en l'anterior mandat, el Comú de Canillo ha constatat en el darrer any un increment important de sol·licituds de llicències d'obres i actuacions provisionals en sòls urbanitzables especialment a la Vall d'Incles. Per aquest motiu, i en el marc de la modificació del POUPC, la corporació comunal activa preventivament de forma temporal, la suspensió de l'atorgament de llicències amb l'objectiu de reflexionar, revisar i reordenar el model per tal de reorientar-lo cap una fórmula sostenible que protegeixi el patrimoni natural de Canillo.


Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024